Klubmodul henter siden
Foreningens Vedtægter
Hans Ulrich Mikkelsen

  04.04.2016
  13:34
Vedtægter i Galten Tennisklub 🎾

§ 1 Navn

Foreningens navn er Galten Tennisklub med hjemsted i Skanderborg kommune.

 
§ 2 Formål

Foreningen vil støtte initiativer, der har sit udgangspunkt i foreningens anlæg på Bytoften, og som samtidigt gør udbuddet af idrætsaktiviteter i byen bredere. Støtten gives dels i etableringsfasen og dels ved at nye aktiviteter tilbydes optagelse i foreningen. Foreningen ønsker primært at optage aktiviteter der har byens ungdom som målgruppe, samt aktiviteter der satser på bredden. Aktiviteter, der i forvejen udbydes i byen, tilbydes ikke optagelse.

 
§ 3 Medlemmer

Foreningen optager enhver, der søger optagelse som aktiv eller passiv - under forudsætning af, at foreningens vedtagne maksimumsgrænser for medlemstal ikke overskrides. Indmeldelse skal ske til foreningens kasserer. Medlemsskab er opnået når kontingent er betalt. Kvittering er medlemsbevis og giver foreningsrettigheder- og pligter.

 
§ 4 Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen af foreningens bestyrelse. Kontingent opkræves helårsvis forud. Opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 
§ 5 Udelukkelse

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis dette ved omtale eller handling skader foreningens anseelse eller interesse.

 
§ 6 Ledelse

Stk.1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på minimum 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år
Stk.2. Bestyrelsesposter besættes på første bestyrelsesmøde efter en generalforsamling. Alle vælges for en periode på 2 år.
Stk.3. Generalforsamlingen vælger 1 bestyrelsessuppleanter for 2 år ad gangen.
Stk.4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal, er tilstede. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, som underskrives.
Stk.5. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene. Til at forpligte foreningen ved optagelse af lån og ved salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Foreningen kan meddele fuldmagt enkel eller kollektiv. Ved underskriften af fuldmagtshaver forpligtes foreningen i overensstemmelse med fuldmagtens indhold.
Stk.6. Foreningen hæfter kun med den til enhver tid værende formue. Der påhviler således ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Stk.7. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Bestyrelsen skal altid være repræsenteret med mindst 1 medlem.
Stk.8. Foreningens bestyrelse anser det som af vital betydning, at de unges forældre kan føle sig trygge ved deres børns ophold i klubben og være vidende om, at klubbens ledelse har taget hånd om og har fokus på dette. Foreningens bestyrelse har besluttet at der skal indhentes børneattest på alle trænere og medlemmer i evt. udvalg, der har kontakt med børn under 18 år i foreningens virke. Attesterne fornys efter behov og som minimum en gang om året. Personer med positiv attest eller personer som ikke samtykker i indhentelse af børneattest må ikke tilknyttes/beskæftiges i den ellers anførte funktion i foreningen Galten Tennisklub.

  
§ 7 Regnskab

Foreningens regnskabsår er 1. januar - 31. december. Bestyrelsen skal inden 15. februar afgive driftsregnskab og status til revisorerne. Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

 
 
§ 8 Revision

Regnskabet revideres af minimum 1 af den ordinære generalforsamling valgt revisor, der vælges for 2 år ad gangen.

 
§ 9 Generalforsamling

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.
Stk.3. Generalforsamlingen bekendtgøres ved personlig skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer eller ved lokal annoncering.
Stk.4. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Stk.5. Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemningen foregå skriftligt, når mindst 10% af de fremmødte forlanger dette.
Stk.6. Alle valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt.
Stk.7. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal, og lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset fremmødte antal medlemmer.
Stk.8. Stemmer kan ikke afgives ved fuldmagt.
Stk.9. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
5. Valg.
6. Eventuelt.

Stk.10. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk.11. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.
Stk.12. Kun aktive medlemmer fra forløbne sæson, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret på generalforsamlingen, men forældre til medlemmer under 18 år har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen. Een stemme pr. barn, der er medlem af foreningen.

  

§ 10 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægter kan ske på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger og når 2/3 af samtlige afgivne stemmer er for forslaget.

 
 
§ 11 Opløsning

Stk.1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.
Stk.2. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for en opløsning på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.
Stk.3. Foreningens midler skal ved en opløsning anvendes til børne- og ungdomsaktiviteter på Bytoften i Galten.


Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 24. maj 1993 og revideret:
• D. 25. oktober 1994
• D. 17. november 1997
• D. 13. marts 2001
• D. 29. marts 2017
 

Nyheder

Sponsorer